Vastuunrajoitus

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen saatavuutta on rajoitettu sääntelyn johdosta. Sinun tulee lukea seuraava teksti ja antaa pyydetty vahvistus päästäksesi tarkastelemaan näitä tietoja ja asiakirjoja.

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALTOIHIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN, HONGKONGIIN, JAPANIIN, KANADAAN, SINGAPOREEN TAI UUTEEN-SEELANTIIN TAI MIHINKÄÄN MUUHUN VALTIOON, JOSSA JULKISTAMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Seuraavilla verkkosivuilla olevia tietoja ja asiakirjoja ei ole tarkoitettu eikä niitä tule jakaa tai levittää henkilöille, jotka asuvat tai oleskelevat Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa tämän materiaalin julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Seuraavat verkkosivut ja niillä olevat tiedot ja asiakirjat eivät muodosta tarjousta myydä tai tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia Yhtiön osakkeita, oikeuksia tai muita arvopapereita Yhdysvalloissa tai muussa valtiossa, jossa se olisi lainvastaista. Suunniteltuun listautumisantiin sovelletaan Suomen lakia. Yhtiön osakkeiden tai suunnitellun listautumisannin rekisteröimiseksi tai osakkeiden yleisölle tarjoamiseksi missään muualla kuin Suomessa ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimenpiteisiin.

Tätä materiaalia ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole rekisteröidä mitään osaa suunnitellusta listautumisannista Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen voi olla rajoitettua tietyissä maissa, ja vain määrätyillä henkilöryhmillä voi olla oikeus tarkastella niitä. Sellaisten Yhdysvaltojen, Australian, Etelä-Afrikan, Hongkongin, Japanin, Kanadan, Singaporen ja Uuden-Seelannin ulkopuolella asuvien henkilöiden, jotka haluavat tarkastella näillä verkkosivuilla olevia tietoja ja asiakirjoja, on ensin varmistuttava siitä, että heihin ei sovelleta sellaisia paikallisia lakeja tai asetuksia, joiden nojalla verkkosivuille siirtyminen olisi kiellettyä tai rajoitettua tai edellyttäisi rekisteröintiä tai heidän hankkimiensa arvopapereiden hankinnan hyväksymistä. Yhtiö ei ota mitään vastuuta siitä, että tällaiset henkilöt rikkovat sovellettavia lakeja tai määräyksiä. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden, omassa yksinomaisessa päätösvallassaan, hylätä minkä tahansa osakkeen merkinnän, jonka Yhtiö uskoo aiheuttavan lain, säännön tai määräyksen rikkomisen tai rikkomuksen.

Lukuun ottamatta Suomea, seuraavilla verkkosivuilla esitetyt tiedot ja asiakirjat on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa vain asetuksessa (EU) 2017/1129 (”Esiteasetus”) määritellyille kokeneille sijoittajille.

Seuraavat verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan jakaa ja on suunnattu vain henkilöille, jotka ovat (i) Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolella; tai (ii) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (”Määräys”) artiklan 19(5) piiriin kuuluvia sijoitusalan ammattilaisia; tai (iii) Määräyksen artiklan 49(2)(a)-(d) piiriin kuuluvia korkean varallisuusaseman yhtiöitä (high net worth companies) ja muita henkilöitä, joille verkkosivut ja niillä esitetyt tiedot ja asiakirjat voidaan laillisesti jakaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Relevantit henkilöt”). Kaikki näihin verkkosivuihin tai niillä esitettyihin tietoihin ja asiakirjoihin liittyvä sijoitustoiminta on tarkoitettu vain Relevanteille henkilöille, ja jokainen tarjous tai sopimus merkitä, ostaa tai muutoin hankkia sanottuja arvopapereita tehdään ainoastaan Relevanteille henkilöille. Kenenkään, joka ei ole Relevantti henkilö, ei tule toimia seuraavien verkkosivujen tai niillä esitettyjen tietojen ja asiakirjojen perusteella tai luottaa niiden sisältöön.

Painamalla alla olevaa linkkiä vahvistan, että olen lukenut ja ymmärtänyt kaikki yllä esitetyt rajoitukset ja sitoudun toimimaan edellä mainittujen rajoitusten mukaisesti. Vahvistan, että asuinpaikkani ei ole enkä tällä hetkellä oleskele Yhdysvalloissa, Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Uudessa-Seelannissa tai muussa valtiossa, jossa seuraavilla verkkosivuilla olevien tietojen ja asiakirjojen julkaiseminen ja levittäminen olisi lainvastaista.

Listautumisanti

Solwers Oyj:n First North -listautumisanti

Listautumisanti on ylimerkitty ja listautuminen toteutetaan suunnitellusti ­– kaupankäynti osakkeilla alkaa arviolta 18.6.2021

Solwers on kasvuhakuinen, yksilöllisiä ja kestäviä elinympäristöjä suunnittele­vien asiantuntijayritysten muodostama konserni. Tarjoamme suunnittelu- ja projektinhallintapalveluita laajasti 19 yhtiömme kautta ja työllistämme yli 400 alansa arvostettua ammattilaista Suomessa ja Ruotsissa. Toimimme kasvualustana omista­millemme yhtiöille, tuemme niiden kasvua ja haastamme rakennetun ympäristön konsultointialan perinteisiä käytäntöjä.

Tavoitteenamme on jatkaa kasvua ja laajentumista Pohjoismaissa ja laajentua Baltiaan. Kasvustrategiamme perustuu yritysostoihin, orgaaniseen kasvuun, konsernin houkuttelevuuteen hyvänä työnantajana eri alojen ammattilaisille sekä osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Listautumisannin tarkoituksena on mahdollistaa strategiamme mukainen kasvu ja toiminnan laajentaminen, ja osakeannilla kerättävät varat on tarkoitus käyttää pääasiassa uusien yritysostojen rahoittamiseen.

”Solwersin toiminta nykyisessä muodossa alkoi vuonna 2017, kun Solwers osti Finnmap Infra Oy:n enemmistön. Olemme toteuttaneet strategiaamme määrätietoisesti toimintahisto­riamme alusta lähtien, ja yhtiömme on kasvanut kannattavasti sekä Suomessa että Ruotsissa. Haluamme jatkaa kasvuamme ja laajentumistamme. Ainutlaatuinen liiketoimintamallimme sekä markkinatrendit, kuten maanpäällisen ja maanalaisen infrastruktuurin rakentaminen, vastuulliset kiertotaloushank­keet ja EU:n tiukentuvat energiatehokkuusmääräykset, tukevat liiketoimintamme orgaanista kasvua. Pohjoismaiden ja Baltian konsolidoituva markkina puolestaan tarjoaa mahdollisuuksia strategiamme mukaisille yritysostoille. Listautuminen tukisi yritysostoihin painottuvan kasvustrategiamme toteuttamista.”

 Leif Sebbas, hallituksen puheenjohtaja

 

Listautumisanti

Solwers Oyj:n hallitus teki 15.6.2021 päätöksen yhtiön listautumisannin toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Tarjottavien osakkeiden  merkintähinta oli yleisöannissa ja Instituutioannissa 7,50 euroa/osake sekä henkilöstöannissa 10,0 prosenttia alhaisempi kuin merkintähinta eli 6,75 euroa/osake. Tämä vastaa noin 63,7 miljoonan euron markkina-arvoa Solwersille välittömästi listautumisannin jälkeen. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsinki Oy:n First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 18.6.2021. Yhtiön kaupankäyntitunnus on aiemmasta tiedosta poiketen SOLWERS.

Listautumisannissa Solwers laskee liikkeeseen 1 200 000 yhtiön uutta osaketta. Lisäksi yhtiön nykyinen osakkeenomistaja Finnmap Engineering Oy myy 400 000 yhtiön olemassa olevaa osaketta.

Listautumisannissa 300 000 osaketta allokoidaan yksityishenkilöille ja yhteisöille Suomessa, 1 235 000 osaketta instituutionaalisille sijoittajille Suomessa ja 65 000 osaketta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden työntekijöille ja johdolle sekä yhtiön ja yhtiön tytäryhtiöiden hallituksen jäsenille. Yleisöanti ylimerkittiin noin kuusinkertaisesti, ja yleisöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 40 osakkeeseen saakka ja tämän ylittävältä määrältä noin 5,9 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista. Myös henkilöstöanti ylimerkittiin, ja tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään kokonaan 100 osakkeeseen saakka ja tämän määrän ylittävältä osalta merkintäsitoumusten täyttämättä olevien määrien keskinäisessä suhteessa. Instituutioannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksytään noin 13,7 prosentin osalta annetuista merkintäsitoumuksista, pois lukien ankkurisijoittajat ja eläke- ja rahastoyhtiöt.

Yhtiö saa osakeannista noin 9 miljoonan euron bruttovarat. Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä nousee 8 487 155 Osakkeeseen, kun uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 17.6.2021. Osakkeenomistajien kokonaismäärä nousee listautumisannissa yli 5 000:n. Tarjottavat osakkeet toimitetaan maksua vastaan arviolta 17.6.2021 Euroclear Finland Oy:n kautta.

Listautumisantiin osallistuneille sijoittajille lähetetään vahvistusilmoitus merkintäsitoumusten hyväksymisestä ja osakkeiden allokaatiosta niin pian kuin mahdollista, arviolta viimeistään 16.6.2021. Ylimääräiset merkintäsitoumuksiin liittyvät maksut palautetaan merkintäsitoumuksen antajalle hänen ilmoittamalleen pankkitilille arviolta viiden (5) pankkipäivän kuluessa toteuttamispäätöksen jälkeen eli arviolta 22.6.2021. Jos sijoittajan pankkitili on eri rahalaitoksessa kuin merkintäpaikka, varat maksetaan pankkitilille rahalaitosten välisen maksuliikenteen aikataulun mukaisesti arviolta kaksi (2) pankkipäivää myöhemmin.

Yhtiön hallituksen ja johtoryhmän jäsenet sekä henkilöstöantiin osallistuvat Solwersin nykyiset osakkeenomistajat ovat sitoutuneet 180 päivän pituisiin osakkeiden luovutusrajoituksiin.

Hallituksen puheenjohtaja Leif Sebbas kommentoi:

”Olemme erittäin iloisia ja kiitollisia niin ankkurisijoittajien, instituutioiden kuin yleisösijoittajien sekä oman henkilöstömme osoittamasta luottamuksesta Solwersia kohtaan. Listautumisantimme onnistui hienosti, ja varat tukevat meitä tulevassa kasvussa. Tavoitteenamme on luoda osakkeenomistajillemme lisäarvoa olemalla paras kumppani uusien elinympäristöjen luovassa ja kestävässä suunnittelussa. Toivotan uudet osakkeenomistajat lämpimästi mukaan yhteistyöhön!”

Ankkurisijoittajat

Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka, Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa tarjottavia osakkeita tietyin tavanomaisin edellytyksin. Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Erikoissijoitusrahasto Taaleri Mikro Markka ja Säästöpankki Pienyhtiöt -sijoitusrahasto ovat kukin erikseen sitoutuneet merkitsemään listautumisannissa 133 333 tarjottavaa osaketta. Lisäksi Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on sitoutunut merkitsemään listautumisannissa yhteensä enintään 381 922 tarjottavaa osaketta siten, että sen omistusosuus yhtiössä ei ylitä 4,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista listautumisannin jälkeen.

 

Tärkeitä päivämääriä (päivitetty 14.6.2021)

7.6.2021
Listautumisannin merkintäaika alkoi

14.6.2021
Listautumisanti keskeytettiin

15.6.2021
Listautumisannin lopputulosta koskeva yhtiötiedote julkistetaan

17.6.2021 (arvio)
Yleisöannissa merkityt ja allokoidut osakkeet kirjataan hyväksytyn merkintäsitoumuksen tehneiden sijoittajien arvo-osuustileille

18.6.2021 (arvio)
Osakkeiden kaupankäynti First Northissa alkaa kaupankäyntitunnuksella SOLWERS

Materiaalit

Esite

Markkinointiesite

Finanssivalvonnan päätös

Yhtiöjärjestys

Kaupparekisteriote

Esitteeseen viittaamalla sisällytetyt asiakirjat:

Tilinpäätös 2020

Tilinpäätös 2019

Lukkaroinen Arkkitehdit liittyy Solwersiin

Solwers Oyj Sisäpiiritieto 30.11.2021 klo 10.00 Solwers Oyj ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n osakkeenomistajat (”Myyjät”) ovat allekirjoittaneet sopimuksen, jonka mukaisesti Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n koko osakekanta siirtyy Solwers Oyj:n omistukseen. Kauppa astuu voimaan välittömästi, ja kauppahinta koostuu 4 miljoonan euron kiinteän osuuden lisäksi ehdollisesta Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n vuosien 2022–2024 tuloskehitykseen sidotusta lisäkauppahinnasta. Yrityskauppa tukee Solwersin kasvustrategiaa ja…

Lue lisää

Falk Construction Management liittyy Solwers-konserniin

Solwers Oyj on allekirjoittanut sopimuksen ruotsalaisen Falk Construction Management AB (Falk CM) kanssa koko osakekannan ostamisesta. Falk CM:n johto jatkaa tehtävissään, ja Solwers-konseptin mukaisesti Falk CM jatkaa toimintaansa omalla nimellään ja yritysidentiteetillään. Tukholmalainen Falk CM on perustettu 2009 ja työllistää tänään 25 henkilöä. Yhtiö on erikoistunut projektinjohdon sekä suunnittelun ja rakennesuunnittelun palveluihin, joita se tarjoaa…

Lue lisää

Solwers Oyj - johdon liiketoimet

Solwers Oyj, yhtiötiedote 5.10.2021 klo 12.00   Solwers Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: Lindahl John Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Solwers Oyj LEI: 7437002BMPCI7Q5PN611 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 7437002BMPCI7Q5PN611_20211005111317_3 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-10-05 Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI) Instrumenttityyppi: OSAKE ISIN: FI4000452545 Liiketoimen luonne: HANKINTA Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot (1): Volyymi: 182 Yksikköhinta: 7,6…

Lue lisää

Solwers Oyj - johdon liiketoimet

Solwers Oyj, yhtiötiedote 17.9.2021 klo 12.00   Solwers Oyj - Johdon liiketoimet ____________________________________________ Ilmoitusvelvollinen Nimi: CEB Invest Oy Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö (X) Oikeushenkilö (1):Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö Nimi: Leif Sebbas Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen Liikkeeseenlaskija: Solwers Oyj LEI: 7437002BMPCI7Q5PN611 Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS Viitenumero: 7437002BMPCI7Q5PN611_20210917111730_7 ____________________________________________ Liiketoimen päivämäärä: 2021-09-17 Kauppapaikka: FIRST NORTH FINLAND (FNFI) Instrumenttityyppi: OSAKE…

Lue lisää