Eettiset ohjeet

Solwers-konserni on tietoinen Solwers-yhtiöiden ympäristö-, yhteiskunta- ja taloudellisista vaikutuksista, ja yhtiön eettinen ohjeisto määrittelee konsernin näkökulman näihin tekijöihin. Eettisiä ohjeita täydentävät Solwers- konsernin muut politiikat ja säännöt.

Liiketoiminnan arvot ja periaatteet

Solwers-konserni toimii liiketoiminnassaan missionsa, visionsa ja arvojensa mukaisesti. Konsernin toiminnassa huomioidaan korkeat eettiset toimintaperiaatteet ja noudatetaan seuraavia ohjeita:

 • Solwers-konserni noudattaa kussakin toimintamaassaan kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä Solwers-konsernin eettisiä ohjeita.
 • Kaikkien Solwers-yhtiöiden tulee kunnioittaa avointa vuoropuhelua kaikkien niiden tahojen kanssa, joihin niiden liiketoiminta vaikuttaa.
 • Solwers-konserni kunnioittaa YK:n ihmisoikeusjulistusta (www.un.org) ja ILO:n käytäntöjä sekä tiedostaa vastuunsa kunnioittaa työntekijöiden ja yhteiskunnan oikeuksia siltä osin kuin ne ovat Solwers-konsernin toiminnan vaikutuspiirissä. Lisäksi Solwers-konserni pyrkii täyttämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden vaatimukset.
 • Solwers-konsernin kukin toiminta-alue vastaa näiden eettisten ohjeiden rikkomusten valvonnasta. Solwers-yhtiöiden johto on vastuussa kaikkien rikkomusten ilmoittamisesta Solwers-konsernin johtohenkilölle suoraan tai HR-toiminnon kautta. Lisäksi konsernilla on käytössään väärinkäytösten ilmoitusjärjestelmä, jossa kuka tahansa työntekijä voi ilmoittaa rikkomuksista. Anonymiteetti ja tietoturvallisuus on turvattu teknisellä ratkaisulla, ja järjestelmä on ulkoisen asiantuntijatahon varmistama. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti.

Eettisten ohjeiden rikkomisesta voi seurata hallinnollinen seuraamus, sakko tai vankeusrangaistus.

Työntekijät

Solwers-konsernin tavoitteena on olla arvostettu työnantaja ja järjestää myönteinen työympäristö, joka mahdollistaa työntekijöiden ammatillisen ja henkilökohtaisen kehittymisen.

 • Palkkauksen ja työtuntien tulee olla vähintään kunkin valtion kansallisen lainsäädännön ja alan standardien mukaisia.
 • Solwers-konserni tarjoaa kaikille työntekijöilleen yhtäläiset mahdollisuudet sukupuolesta, etnisestä taustasta, uskonnosta tai uskomuksista, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai iästä riippumatta. Solwers-konserni ei hyväksy syrjintää eikä häirintää.
 • Solwers-konserni tukee työntekijöidensä kokoontumis- ja yhdistymisvapautta.
 • Työympäristön tulee olla turvallinen. Kunkin Solwers-yhtiön vastuulla on varmistaa, että kaikki työ tapahtuu turvallisesti, loukkaantumisia ja sairastumisia välttäen. Solwers-konsernin kussakin työpisteessä tulee pitää saatavilla kirjalliset terveys- ja turvallisuusohjeet.
 • Kunkin työntekijän odotetaan pidättyvän tavoittelemasta henkilökohtaista etua käyttämällä väärinkäyttämällä asemaansa, Solwers-konsernin omaisuutta tai liiketoimintaan liittyviä sopimuksia.

Markkinat, asiakkaat ja toimittajat

 Solwers-yhtiöiden liiketoiminta perustuu pitkäaikaisiin suhteisiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Kaikessa myynti- ja markkinointitoimenpiteissä tulee noudattaa kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 • Solwers-yhtiöt eivät osallistu korruptioon, kartelleihin tai muuhun laittomaan yhteistyöhön kilpailijoiden, asiakkaiden tai toimittajien kanssa. Mikäli jokin Solwers-yhtiöistä saa ehdotuksen tällaiseen toimintaan ryhtymisestä, on siitä ilmoitettava viipymättä yhtiön johdolle.
 • Solwers- yhtiöiden ei tule tarjota tai suorittaa aiheettomia maksuja tai muita korvauksia millekään taholle, pyrkimyksenään lain tai eettisten velvoitteiden vastainen toiminta. Myöskään minkäänlainen kohtuuton maksu tai muu korvaus, tuotteet tai palvelut, jotka on annettu Solwers-yhtiön saamiseksi toimimaan lain tai eettisten velvoitteiden vastaisesti, ei ole sallittua.
 • Solwers-yhtiöiden työntekijät saavat antaa tai hyväksyä ainoastaan yleisesti hyväksytyn liiketoimintakäytännön mukaisia ​​lahjoja tai palveluja, joita ei voida pitää lahjuksina.
 • Solwers-konserni kunnioittaa muiden yhtiöiden omaisuutta ja suojaa kaikkia konsernin aineellisia ja aineettomia hyödykkeitä menetyksiltä, ​​varkauksilta, loukkauksilta ja väärinkäytöksiltä.

Yhteistyökumppanit

Solwers-yhtiöt pyrkivät edesauttamaan, että toimittajat ja yhteistyökumppanit toimisivat Solwers-konsernin eettisten periaatteiden mukaisesti. Solwers-konserni ylläpitää asianmukaisia prosesseja Solwers-yhtiöiden yhteistyökumppaneiden arvioimiseksi ja valitsemiseksi.

Ympäristö

Solwers-konsernin ympäristövaikutukset on priorisoitu. Solwers-konsernin tavoitteena on vähentää toimintansa ympäristövaikutuksia ja myötävaikuttaa kestävään kehitykseen. Ympäristötyön tulee olla suunnitelmallista, ja sen tulee mahdollisuuksien mukaan noudattaa kansainvälisesti tunnustettuja ympäristöhallintajärjestelmiä.

Yhteisöllinen osallistuminen

Kunkin yksittäisen Solwers-yhtiön tulee pyrkiä luomaan hyvät suhteet yhteisöihin paikallisella tasolla. Solwers-yhtiöt ovat poliittisesti riippumattomia eivätkä saa taloudellista tukea poliittisilta puolueita tai ehdokkailta.

Eettiset ohjeet

Solwers-konsernin hallitus hyväksyy konsernin eettiset ohjeet kerran vuodessa, ja ohjeistuksen uusin päivitetty versio on aina saatavilla Solwers-konsernin intranetissä. Kaikki konsernin työntekijät ovat vastuussa siitä, että he ovat tietoisia ohjeiden viimeisimmästä versiosta ja perehtyneet siihen. Tutustuminen konsernin voimassa oleviin eettisiin ohjeisiin on osa uusien työntekijöiden perehdytystä.