Sisäpiirihallinto

Sisäpiirihallinto
Solwers noudattaa sisäpiiritietoa koskevissa asioissa sovellettavaa lainsäädäntöä, kuten Markkinoiden väärinkäyttöasetusta (EU) No 596/2014”) ja Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi yhtiö on laatinut oman sisäpiiriohjeen, jossa määritellään toimintaohjeet ja säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta, sisäpiiriluetteloiden ylläpidosta ja johtohenkilöiden liiketoimista. Yhtiön sisäpiirivastaavana ja sisäpiiriluetteloiden hoitajana toimii yhtiön lakiasiainjohtaja.

Sisäpiiritieto
Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan yhtiön rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, olisi todennäköisesti huomattava vaikutus yhtiön rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan. 

Solwers julkistaa mahdollisimman pian yhtiötä suoraan koskevan sisäpiiritiedon. Yhtiö voi tehdä päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

  1. a) välitön julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi yhtiön oikeutetut edut;
  2. b) julkistamisen lykkääminen ei todennäköisesti johtaisi yleisöä harhaan;
  3. c) yhtiö pystyy takaamaan tiedon säilymisen luottamuksellisena.

Jos yksi tai useampi lykkäämisedellytyksistä ei enää täyty, yhtiö julkistaa sisäpiirintiedon mahdollisimman pian.

Jos Solwers päättää edellä esitetyillä perusteilla lykätä sisäpiiritiedon julkistamista, yhtiössä laaditaan ja pidetään ajan tasalla sähköisessä muodossa hankekohtaista ei-julkista sisäpiiriluetteloa. Yhtiö ilmoittaa kaikille sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille siitä seuraavista oikeudellisista ja lainsäädännöllisistä velvoitteista (mukaan lukien sisäpiirikauppojen kielto ja sisäpiiritiedon ilmaisukielto) ja mahdollisista sanktioista kirjallisesti sähköpostilla.

Lisäksi Yhtiö ylläpitää pysyviä sisäpiiriläisiä koskevaa luetteloa henkilöistä, joilla tehtävänsä tai asemansa luonteen vuoksi on jatkuvasti pääsy kaikkiin Yhtiötä tai sen rahoitusvälineitä koskeviin sisäpiiritietoihin. Pysyviin Solwersin sisäpiiriläisiin kuuluvat sen hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, henkilöstöjohtaja ja viestintäjohtaja sekä hyväksytyn neuvonantajan (UB Securities Oy) nimeämät henkilöt. Nämä henkilöt merkitään sisäpiiriluetteloon pysyvinä sisäpiiriläisinä, eikä heitä koskevia tietoja merkitä hankekohtaisiin luetteloihin.

Päätöksen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisestä voivat tehdä Solwersin hallitus, hallituksen puheenjohtaja tai toimitusjohtaja.

Suljettu ajanjakso
Johtohenkilö ei saa toteuttaa omaan lukuunsa tai kolmannen osapuolen lukuun liiketoimia yhtiön rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Liiketoimia ei saa toteuttaa 30 päivän pituisen suljetun ajanjakson aikana ennen yhtiön tilinpäätöstiedotteen, liiketoimintakatsauksen ja puolivuosikatsauksen julkaisemista eikä julkistamispäivänä.

Solwers määrittelee muut kuin johtotehtävissä toimivat Solwers-konsernissa tai sen ulkoistamissa toiminnoissa työskentelevät henkilöt, jotka osallistuvat säännöllisesti mahdollisten liiketoimintakatsausten, puolivuosikatsausten tai tilinpäätöstiedotteen ja vuositilinpäätöksen valmisteluun, laatimiseen tai tiedottamiseen tai saavat tietoa niiden tulevasta sisällöstä valmistelun tai laatimisen aikana ennen tiedottamista. Myös nämä henkilöt kuuluvat kaupankäyntirajoituksen piiriin.

Johtohenkilöiden liiketoimet
Yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on ilmoitettava yhtiön rahoitusvälineillä omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle viipymättä ja viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen toteuttamisen jälkeen. Yhtiön on puolestaan julkistettava kyseiset liiketoimet yhtiötiedotteina viipymättä ja kahden (2) työpäivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.