Markkinatietoa

 

Teknisen konsultoinnin ja suunnittelun markkinat

Solwers toimii Suomessa ja Ruotsissa teknisen konsultoinnin ja suunnittelun markkinoilla.

Vuonna 2020 Suomen suunnittelu- ja konsultointialan markkinoiden koon arvioidaan olleen noin 6,5 miljardia euroa ja työllistäneen noin 53 000 alan asiantuntijaa. Viimeisen kuuden vuoden ajan Suomen markkinat ovat kasvaneet vuosittain keskimäärin 5,3 prosenttia.

Ruotsin markkinoiden on arvioitu olleen vuonna 2020 noin 97,2 miljardia Ruotsin kruunua ja työllistäneen 74 500 asiantuntijaa. Ruotsin markkinoiden on arvioitu kasvaneen noin 8,4 prosentin vuotuista vauhtia vuosina 2014–2020. Markkinoilla toimii asiantuntijoita ja suunnittelijoita teollisuuden, rakentamisen, yhteiskunnan kehittämisen ja investointien alueilla.[1],[2]

Solwers-yhtiöillä on puitesopimuksia Suomessa ja Ruotsissa monien eri julkisten tahojen kanssa. Tästä johtuen julkisten investointien kasvaminen lisää Solwers-yhtiöille puitesopimuksien kautta tulevien toimeksiantojen määrää. Myös mahdollisen EU-elvytystuen tai vastaavien tukimuotojen uskotaan heijastuvan positiivisesti infrastruktuuripalvelujen kysyntään lähivuosina.

kuva

Markkinan koko ja kasvu Suomessa 2014–2020 (miljardia euroa).[3]

 

kuva

Markkinan koko ja kasvu Ruotsissa 2014–2020E (miljardia Ruotsin kruunua).[4]

 

 


[1] Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry.

[2] Innovationsföreningen, Branschöversikten 2019.

[3] Suunnittelu ja konsultointiyritykset SKOL ry.

[4] Innovationsföreningen, Branschöversikten 2019.

Markkinatrendit* tukevat kasvuamme

Kaupungistuminen

Muuttoliike kaupunkeihin ja väestömäärän kasvu kaupungeissa luovat investointitarpeita sekä uuteen että jo rakennettuun ympäristöön. Kysyntä kasvaa erityisesti katu-, kunnallis-, tie-, raide- ja siltasuunnittelun alueilla. Tämänhetkiset trendit, kuten liikenteen siirtyminen raiteille ja kevyen liikenteen väylien kasvu, lisäävät tunneli- ja muuta infrasuunnittelua. Voimalaitokset ja vedenkäsittelylaitokset halutaan yhä enenevissä määrin siirtää maan alle, mikä lisää erikoissuunnittelun tarvetta.

 

Korjausvelka

Suomen ja Ruotsin vanhentuvan rakennus- ja infrakannan (tiet, radat, sillat ja tunnelit) voidaan odottaa kasvattavan tähän kantaan kohdistuvien kunnossapito- ja korjauspalveluiden sekä uudisrakentamisen tarvetta. [1] Solwersin johto katsoo, että korjausvelka ja elvytysraha ylläpitävät tasaista projektikantaa infra- ja julkisella alalla Suomessa, ja että Ruotsissa suuntaus on sama.

Lisäksi lisääntynyt akkujen ja biopolttoaineiden tuotantotarve sekä datakeskusten rakentaminen ovat lisänneet investointeja, jotka vaikuttavat Solwersin palvelujen kysyntään kasvukeskusten ulkopuolella. Tällä hetkellä esimerkiksi Pohjois-Ruotsissa tulevat viisi vuotta näyttävät lupaavilta teknisen konsultoinnin ja projektinjohdon osalta. Paikallinen Solwers-yhtiömme voi laajentaa palvelutarjontaansa muiden Solwers-yhtiöiden avulla.[2]

 

Ilmastonmuutos

Ilmastohätätila luo merkittävää tarvetta entistä tehokkaammille energiaratkaisuille rakennetun ympäristön alueella. Olemassa olevan rakennuskannan uudelleenhyödyntäminen korjaamalla ja energiatehokkuutta parantamalla on ainoa tapa, jolla ilmastotavoitteisiin päästään kohtuullisen nopeassa ajassa. Tämä luo markkinoita Solwers-yhtiöille ja Solwersin kiertotalouskorttelikonseptille.[3]

 

Energiatehokkuus

Rakennusten ja rakennelmien ympäristövaikutuksia sekä energiatehokkuutta on arvioitava läpi koko elinkaaren. Energiatehokkuuden kannalta keskeisimmät tekijät päätetään monesti rakennusten suunnitteluvaiheessa, sillä näiden muuttaminen myöhemmin on usein vaikeaa ja kallista. Yhdyskuntarakenteessa kaavoituksen ja liikenteen suunnittelulla on merkittävä vaikutus energiatehokkuuteen sekä päästöihin. Toimiva infra- ja sujuva liikennejärjestelmä parantavat energiatehokkuutta. [4]

Energiatehokkuus on osa kaikkia uusia projektejamme. Konserniimme on hankittu energiatehokkuuteen erikoistunut insinööritoimisto, jonka osaamista on mahdollista hyödyntää myös muiden Solwers-yhtiöiden suunnittelutoiminnassa.

 

Kiertotalous

Kiertotalous on luonut kiinteistö- sekä rakennusalalle mahdollisuuksia torjua ilmastonmuutosta ja ehkäistä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Keskeisin esimerkki tästä on rakennusmateriaalien ja -osien uudelleenkäyttö ja kierrätys, jotka säästävät luonnonvaroja ja vähentävät valmistusprosesseissa syntyviä päästöjä sekä jätteitä.

Solwersilla on useita kiertotalouteen liittyviä suunnitelmia. Kiertotalousprojektimme tarkoituksena on toimia esimerkkinä ja näyttää konkreettisesti, miten voimme auttaa kaupunkia saavuttamaan ympäristötavoitteitaan. Kiertotalousprojektimme ajatuksena on vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi kierrättämällä olemassa olevia rakennusosia sekä hyödyntämällä olemassa olevia rakenteita.

 

* yhtiön johdon näkemyksen mukaan

 


[1] Yhtiön johdon näkemys.

[2] Yhtiön johdon näkemys.

[3] Yhtiön johdon näkemys.

[4] Rakennusteollisuus: Rakennettu ympäristö ratkaisee energiatehokkuuden